Licytacja - 2021.10.26 Audi A4

Licytacja

2021.10.26 Audi A4
Pliki do pobrania:
  • brak

2021.10.26 Audi A4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Krzysztof Dłużniewski

Kancelaria Komornicza nr II w Trzebini

Kancelaria Komornicza 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 134/-

tel.: 032 711 82 99, fax: 032 711 05 00, , email: trzebinia.dluzniewski@komornikid.pl

konto: Santander Bank Polska S.A. 25191010482105021012330001

sygn. akt

Km 1194/11, Km 2692/11, Km 1391/14, KM 1393/14,

Km 1392/11, KM 555/19, Km 707/17

 

 

 

Trzebinia, dnia 16.09.2021

 


Znak sprawy wierzyciela: 686617

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza nr II w Trzebini mający kancelarię w Trzebini przy ul. Kościuszki 134/- na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26/10/2021 roku o godz. 12:00 odbędzie się w Trzebini przy ul. Wolności 14 pierwsza licytacja ruchomości.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

 

 

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

wartość oszacowania

cena wywołania w I terminie licytacji

1.

1.

Audi A4, nr rej. KCH 94Y9,

NR VIN WAUZZZ8DZTA101618,

rok produkcji 1994, pierwsza rej. w Polsce 2004r, 1.6 benzyna, przebieg około 260 tyś km, moc silnika 100 km, na dzień zajęcia(11/09/2019r)

1.

3.000,00 zł

2.250,00 zł

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji (30 min. przed licytacją).

Możliwy jest ogląd ruchomości w innym uzgodnionym z Komornikiem terminie.

Zajęta ruchomość znajduje się pod dozorem dłużnika (art. 855 kpc).

Komornik zobowiązuje dłużnika, jako dozorcę zajętego mienia, do okazania przedmiotowej ruchomości potencjalnym nabywcom pod rygorem odebrania zajętej ruchomości i ustanowienia nowego dozorcy.

UWAGA: Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

K O M O R N I K

Krzysztof Dłużniewski

 

Otrzymują:

- dłużnik

- wierzyciel

- Sąd Rejonowy w Chrzanowie - tablica ogłoszeń

- Urząd Miasta w Trzebini - tablica ogłoszeń

- Urząd Skarbowy w Chrzanowi - tablica ogłoszeń

- kancelaria komornika - tablica ogłoszeń

- strona internetowa kancelarii komorniczej

- strona internetowa KRK

- a/a

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.

Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania.