Licytacja - 2021.07.08 Działka/Stacja benzynowa

Licytacja

2021.07.08 Działka/Stacja benzynowa
Pliki do pobrania:
  • brak

2021.07.08 Działka/Stacja benzynowa

                                                                                                         Trzebinia dnia 28.05.2021     
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie                                                    
Krzysztof Dłużniewski
Kancelaria Komornicza w Trzebini
32-540 Trzebinia ul.  Kościuszki 134/-
tel.  032 711 82 99
email: trzebiniadluzniewski@komornik.pl
Sygn.akt KM 2422/15


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza w Trzebini na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, iż nadzień:
-   8 lipca 2021 roku godz. 11.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie
wyznaczona została:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej złożonej z działek nr 64/3 i 64/4 o łącznej pow. 0,1612 ha położonych przy ul. Witosa w obrębie Dulowa, w gminie Trzebinia, w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim. Nieruchomość objęta KW nr KR1C/00053732/8 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Częściami składowymi szacowanej nieruchomości są budynek, budowle i urządzenia stacji paliw. Lokalizacja i położenie nieruchomości - przeciętne. Nieruchomość położona na wschodnich obrzeżach powiatu chrzanowskiego, w strefie peryferyjnej miejscowości Dulowa. Przeciętne położenie względem dróg o istotnym znaczeniu komunikacyjnym - nieruchomość położona w drugiej linii zabudowy w stosunku do drogi krajowej DK79 (ok. 130 m na północ od przebiegu tej drogi). Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości przeciętne – w najbliższym sąsiedztwie znajdują się od strony południowo-wschodniej obszary zabudowy produkcyjno-usługowej, od strony południowo-zachodniej obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz od północy tereny otwarte niezabudowane. Dalsze otoczenie pośrednio uciążliwe – w pobliżu znajduje się zakład hodowli drobiu Koko. Dojazd średni – działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej ul. Witosa, utwardzonej mieszanką bitumiczną; nie jest zapewniony bezpośredni wyjazd w kierunku ul. Witosa w granicach szacowanego gruntu. Dojazd zapewniony również poprzez obecnie niewykonywaną służebność gruntową, której zakres obejmuje prawo przechodu i przejazdu pasem szerokości 5m wzdłuż zachodniej granicy działki nr 64/5 (obecnie 880) do drogi publicznej ozn. nr 505/1 (obecnie 64/10). Stan zagospodarowania dobry. Kształt regularny – zbliżony do wielokąta. Teren z lekkim nachyleniem w kierunku północno – wschodnim. Cechy geometryczne nieruchomości przeciętne, umożliwiają zagospodarowanie terenu (zabudowę) zgodnie z uwarunkowaniami planistycznymi. Nieruchomość zabudowana budynkiem, budowlami oraz urządzeniami stacji paliw. W skład część składowych gruntu wchodzą: budynek obsługi stacji; budynek z pomieszczeniem nieczynnej wagi samochodowej (brak urządzeń wagi); utwardzenia o zróżnicowanej nawierzchni (asfalt, żwir); wiata (zadaszenie) dystrybutorów paliwa; wiata stalowa; słup oświetlenia ulicznego; słup energetyczny; barierka z rur stalowych; niecka betonowa na zbiorniki LPG wraz z murem oporowym; wolnostojąca toaleta o ścianach z blachy trapezowej. Na nieruchomości usytuowano urządzenia stacji: 2 zbiorniki podziemne na paliwo o pojemności 10 m3 każdy; zbiornik podziemny 3-komorowy o pojemności 32 m3; 2 naziemne zbiorniki LPG o poj. 4,8 m3 każdy; 3 dystrybutory wraz z instalacjami (ON oraz benzyna); dystrybutor LPG. Od strony północnej nieruchomość ogrodzona, ogrodzenie z blachy falistej (własność właściciela nieruchomości sąsiedniej). Uzbrojenie nieruchomości niepełne. Nieruchomość posiada wykonane przyłącza do sieci infrastruktury: wodociągowej i elektrycznej. Brak przyłącza do sieci kanalizacyjnej oraz gazowej.

stanowiącej własność dłużnika:

Kapusta Grzegorz Franciszek

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  228 406, 08 zł brutto
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 171 304, 56 zł brutto
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 22 840, 60 zł  (10% ceny oszacowania nieruchomości)  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika: 25191010482105021012330001 Santander Bank S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Postanowienie  o  przysądzeniu  własności  ułamkowej  części  nieruchomości  nie  narusza  obciążających  ją  hipotek  wpisanych  przed powstaniem współwłasności.

                 K O M O R N I K
Krzysztof Dłużniewski

POUCZENIE:

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).