Licytacja - 2021.01.19-26 Cyrkularka, poziomica laserowa

Licytacja

2021.01.19-26 Cyrkularka, poziomica laserowa
Pliki do pobrania:
  • brak

2021.01.19-26 Cyrkularka, poziomica laserowa


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie
Krzysztof Dłużniewski
Kancelaria Komornicza nr II w Trzebini
Kancelaria Komornicza 32-540 Trzebinia, ul.  Kościuszki 134/-
tel.:  032 711 82 99, fax:  032 711 05 00, ,  email: trzebinia.dluzniewski@komornikid.pl
konto: Santander Bank Polska S.A. 25191010482105021012330001
sygn. akt  Km 322/20
w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 322/20
Trzebinia, dnia 2020-12-15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ E-LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza w Trzebini mający kancelarię w Trzebini przy ul. Kościuszki 134/- na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 stycznia 2021 roku o godz. 9.00 rozpocznie się druga e-licytacja ruchomości. Licytacja zostanie zakończona w dniu 26 stycznia 2021 roku godz. 9.00 .

Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym (http://e-licytacje.komornik.pl) wyłącznie dla komornika oraz uczestników biorących w niej udział. Celem wzięcia udziału w licytacji niezbędne jest założenie konta użytkownika za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zgłoszenie przystąpienia do przetargu oraz uiszczenie rękojmi.

Przedmiotem e-licytacji są następujące ruchomości:

Lp.
Nazwa ruchomości

1

Poziomica Laserowa Bosch Universal Level 3

Liczba 1
Suma oszacowania 400
Cena wywołania 200
2

Nazwa ruchomości

Piła cyrkularka Festool
Liczba 1
Suma oszacowania 2000
Cena wywołania 1000
3

Nazwa Ruchomości
Poziomica Modeco - Expert 80 cm
Liczba 1
Suma oszacowania 50
Cena wywołania 25

** cena  brutto
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w okresie 7 dni przed rozpoczęciem licytacji w Trzebini przy ulicy Kościuszki 134, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Komornik zobowiązuje dozorcę zajętego mienia, do okazania przedmiotowej ruchomości potencjalnym nabywcom  pod rygorem odebrania zajętej ruchomości i ustanowienia nowego dozorcy.

UWAGA: Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
K  O  M  O  R  N  I  K
Krzysztof Dłużniewski

Otrzymują:
- dłużnik
- wierzyciel
- Sąd Rejonowy w Chrzanowie - tablica ogłoszeń
- kancelaria komornika - tablica ogłoszeń
- strona internetowa kancelarii komorniczej
- strona internetowa KRK
- a/a

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
 [Rękojmia]
§ 1. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 2. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.
 [Termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej]
§ 1. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.
§ 2. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik. W przypadku ruchomości wymienionych w art. 864 § 2 czas trwania licytacji wynosi co najmniej dwa dni.
§ 3. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym.
 [Uiszczenie ceny nabycia] Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania.