Licytacja - 2018.02.09 TOYOTA YARIS

Licytacja

2018.02.09 TOYOTA YARIS
Pliki do pobrania:
  • brak

2018.02.09 TOYOTA YARIS

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Kancelaria Komornicza w Trzebini

Kancelaria Komornicza 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 134/-

tel.: 032 711 82 99, fax: 032 711 05 00, , email: trzebinia.dluzniewski@komornikid.pl

konto: Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych 25191010482105021012330001

sygn. akt Km 1056/14

Trzebinia, dnia 2018-01-09

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1056/14 i inne

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza w Trzebini mający kancelarię w Trzebini przy ul. Kościuszki 134/- na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09/02/2018 roku o godz. 10:00 odbędzie się w Regulicach przy ul. Z.Komarskiego 4 pierwsza licytacja ruchomości.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

1.

1.

TOYOTA Yaris

KCH 6XA9, rok produkcji 2001

VIN: VNKKV133X0A010610

Benzyna+GAZ, kolor czarny, instalacja gazowa nie ujawniona w dowodzie rejestracyjnym, na dzień zajęcia brak przeglądu( 25/07/2017r)

Karta pojazdu nr: AAA1523801, niesprawny alternator

1.

7.000,00 zł

5.250,00 zł

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji ( 30 min. przed licytacją).

 

Możliwy jest ogląd ruchomości w innym uzgodnionym z Komornikiem terminie.

Zajęta ruchomość znajduje się pod dozorem dłużnika (art. 855 kpc).

Komornik zobowiązuje dłużnika, jako dozorcę zajętego mienia, do okazania przedmiotowej ruchomości potencjalnym nabywcom pod rygorem odebrania zajętej ruchomości i ustanowienia nowego dozorcy.

 

UWAGA: Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

K O M O R N I K

Krzysztof Dłużniewski

Otrzymują:

 

- dłużnik,

- wierzyciel,

- Sąd Rejonowy w Chrzanowie - tablica ogłoszeń,

- Urząd Skarbowy w Chrzanowie - tablica ogłoszeń,

- Urząd Miasta w Chrzanowie - tablica ogłoszeńm,

- strona internetowa kancelari komorniczej,

- strona internetowa KRK,

- kancelaria komornika - tablica ogłoszeń,

- a/a

 

Pouczenie:

 

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania (art. 867 [1] kpc).

 

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. (art. 867 [2] § 4 kpc).

 

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 kpc).

 

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.

Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.

Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa (art. 872 kpc).