Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski działa wyłącznie na obszarze swojej właściwości obejmującej obszar Powiatu Chrzanowskiego (Gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia). Komornik nie posiada w II półroczu 2021 uprawnienia do przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela na podstawie art. 10 Ustawy o komornikach sądowych.

KONTAKT

ul. Kościuszki 134
32-540 Trzebinia
telefon (fax) do kancelarii: 032 711 82 99
email: trzebinia.dluzniewski@komornik.pl
nr konta: 25 1910 1048 2105 0210 1233 0001

SIEDZIBA KANCELARII


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski informuje, że z dniem 1 czerwca 2020r. kancelaria komornika zostaje otwarta dla stron.
KOMORNIK PRZYJMUJE STRONY w PONIEDZIAŁEK w godzinach 8.00 - 15.00
W jednym czasie w kancelarii komornika może przebywać tylko jedna osoba. Osoby przebywające w kancelarii uprasza się o posiadanie założonej maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos oraz skorzystanie z płynu dezynfekcji rąk.
Punkt przyjmowania stron znajduje się zaraz przy wejściu do kancelarii w specjalnie przygotowanym do tego miejscu zapewniającym bezpieczeństwo.KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych (dalej: ADO) jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski, Kancelaria Komornicza nr II w Trzebini, ul. Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztofa Dłużniewskiego, Kancelaria Komornicza nr II w Trzebini, możliwy jest przez e-mail: trzebinia.dluzniewski@komornik.pl lub listownie na adres: ul. Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz przez okres wymagany w przepisach prawa dotyczących archiwizacji akt spraw komorniczych.

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu jedynie na zasadach określonych w art. 9 oraz przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (art. 350 kpc; art. 767 kpc) i wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez komornika tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana/y do ich podania, w przeciwnym wypadku komornik może zastosować sankcje przewidziane w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, oraz ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

  9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą służyć profilowaniu.